Aktuellt

Kör och vilotidslagen.

Vad vi än tycker så är syftet med lagen att säkerhetställa en sund konkurrens mellan aktörerna i vägtransportsektorn. Den skall ge förarna en god social situation och bidra till ökad trafiksäkerhet. I praktiken innebär detta att föraren får köra max 90 timmar på 2 veckor och 56 timmar under en vecka. Dygns och veckovilorna är noga reglerade.

LÄS I DIN ÅKERIHANDBOK OM DU ÄR OSÄKER PÅ REGLERNA. Ansvaret är nu delat mellan förare, företag, befraktare, speditörer, researrangörer, uthyrare av fordon, underleverantörer och huvudentreprenörer.

Transportföretaget har skyldighet att kontrollera att bestämmelserna efterlevs och det går inte att avtala bort sin skyldighet. Arbetet skall organiseras så att föraren kan följa lagen. Samt på ett lämpligt och regelbundet sätt kontrollera att förordningen följs.

Ett transportföretag skall vara ansvarigt för överträdelser som begåtts av företagets förare. Transportföretaget skall också se till att alla uppgifter överförs från fordonsenheten och förarkortet inom föreskriven tid som nu är lagstadgad till senast 28 dagar på förarkortet mellan nedladdning. På färdskrivaren var 3 månad eller senast 90 dagar från registrering av aktivitet. Datan skall lagras i 12 månader. 2 år i vägarbetstidslagen och underlag för bokföring i 7 år.

Företaget har också ansvar för att informera föraren på ett lämpligt sätt för att underlätta för föraren att göra rätt. OBS! Glöm ej dokumentera detta. Slutsatsen är att företaget skall planera och följa upp vad som sker i verksamheten och vidta åtgärder där det behövs.

Sverige måste sedan följa kontrollen av att detta efterlevs. Sverige har valt att göra 50% av kontrollerna på väg och 50 % hos företagen från januari 2011. Transportstyrelsen som nu tar över ansvaret för företagskontrollerna från polisen har utbildat personal för att kunna hinna med alla kontroller från 2011.

Istället för brottsmål är på förslag att införa ett sanktionssystem från 1 jan 2011.

Sanktionerna graderas från

  • Mindre förseelse 1000 SEK
  • Allvarlig förseelse 2000 SEK
  • Mycket allvarlig förseelse 4000 SEK
  • En övre gräns är satt per kontrollperiod på 10% av företagets omsättning dock max 200 000 SEK.

Kontrollsystemets uppbyggnad och drift tas ut i form av en avgift från företaget. SÅ KÖR FÖRSIKTIGT!